Seloste käsittelytoimista

Yleistä

Tässä selosteessa tietosuoja-asetuksen edellyttämät rekisteröidylle toimitettavat tiedot (Artikla 13) sekä selosteen käsittelytoimista (Artikla 30) on esitetty tiiviisti sekä ymmärrettävästi. Huomaathan, että sisältö voi muuttua lainsäädännön, oikeuskäytäntöjen tai käytäntöjemme muuttuessa. Tästä selosteesta löydät ajankohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä käytännöistämme.

Pajalahden veneilykoulu ei ole rekisteröity yhdistys tai yritys. Pajalahden veneilykoulu on jäsenseurojensa yhteenliittymä, jonka tavoitteena on järjestää kaikkien jäsenseurojen jäsenille veneilyaiheista koulutusta.

Pajalahden veneilykoulun (pave) henkilötiedon käsittely liittyy ainoastaan kurssien toteuttamiseen ja niistä tiedottamiseen.

Kursseille ilmoittaudutaan osoitteessa www.pave.fi, missä kurssille osallistuva henkilö (rekisteröity) ilmoittaa itse omat tietonsa.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot Pajalahden veneilykoulu – www.pave.fi
Tietosuojavastaava ja yhteystiedot Rehtori – Yhteystiedot löytyvät www.pave.fi Internet-sivuilta yhteistiedot sivun alta.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset Käytämme rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 

– Kursseille osallistujien henkilöiden rekisteröimiseen

– Osallistujille kommunikointiin (esim. peruutuksista ja muutoksista ilmoittaminen)

– Toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen (osallistujamäärien seuraamiseen)

– Kursseista tiedottamiseen (sähköpostilistalle)

Automaattinen päätöksenteko Emme tee automaattista päätöksentekoa.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste Oikeutettu etu

 

Voimme käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja oikeutetun edun perusteella.

Tietolähteet Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Rekisteröidyt Henkilöt, jotka ovat ilmoittautuneet Pajalahden veneilykoulun kursseille tai sähköpostilistalle.
Henkilötietoryhmät Perustiedot –          Nimi

 

–          Veneilyseura

Yhteys- ja osoitetiedot –          Puhelinnumero

 

–          Sähköpostiosoite

–          IP-osoite

Muut –          Kurssi, jolla henkilö on ilmoittautunut

 

–          Ilmoittautumisajankohta

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Pajalahden veneilykoulu ei luovuta kerättyjä tietoja ulkopuolelle tai muihin käyttötarkoituksiin.

 

Mikäli yksittäinen kurssi järjestetään jonkun toisen tahon toimesta, mutta ilmoittautumisen tapahtuessa Pajalahden veneilykoulun hallinnoimana, voidaan luovuttaa ilmoitetut tiedot kyseisen kurssin järjestäjälle kurssin järjestämistarkoitukseen. Tällaisessa tapauksessa tästä ilmoitetaan kurssin ilmoittautumissivulla.

Tietojen siirtäminen Rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisia toimijoita henkilötietojensa käsittelyssä Internet-sivujen ylläpidon osalta.

 

Ylläpidosta vastaa SiteGround Spain S.L. palveluntarjoaja.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Tietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Edellisen kauden ilmoittautumisrekisteri poistetaan vuosittain syksyllä, uuden kauden suunnittelun alkaessa.

Sähköpostilistalla sähköpostiosoite pysyy toistaiseksi ja poistetaan rekiströidyn pyytäessä listalta poistamista.

Rekisteröidyn oikeudet Alla olemme kuvanneet oikeutesi ja niihin liittyvät periaatteet:

 

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus kerran vuodessa saada vahvistus siitä, onko henkilötietojasi käsitelty Rekisterinpitäjän toimesta sekä jäljennös henkilötiedoista. Jäljennös toimitetaan sähköisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, josta pyyntö on esitetty, sillä edellytyksellä, että käsittelemämme henkilötiedot ovat tunnistettavissa kyseisellä sähköpostiosoitteella.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Tiedon virheellisyys ratkaistaan tapauskohtaisesti sen perusteella, onko tieto käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen (tarpeeton, puutteellinen, vanhentunut).

3. Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot.

4. Käsittelyn rajoittaminen

Emme ole tunnistaneet toiminnassamme tapausta, jossa käsittelyn rajoittaminen olisi järkevä toimenpide. Mikäli et halua tietojasi käsiteltävän katso kohta 3. ”Oikeus tietojen poistamiseen”.

5. Käsittelyn vastustaminen

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilötietojesi poistamista. Katso kohta 3. ”Oikeus tietojen poistamiseen”.

6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Toimitamme henkilötietosi sähköisessä muodossa. Katso kohta 1. ”Oikeus saada pääsy tietoihin”.

7. Oikeus peruuttaa suostumus

Henkilötietojesi käsittely ei perustu suostumukseen.

8. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Mikäli katsot, että Rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt tietojasi lainmukaisesti voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä vastaa kaikkiin rekisteröityjen oikeuksiin liittyviin pyyntöihin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Mikäli määräaikaa jatketaan, ilmoitamme kaikille pyytäjille viivästymisestä ja siihen johtuneista syistä kuukauden sisään pyynnön vastaanottamisesta.

Ymmärräthän, että kaikki toimijat tekevät vapaaehtoistyötä pajalahden veneilykoulun hyväksi. Näin ollen, ajankäyttömahdollisuutemme vaihtelevat aika ajoittain. Pyrimme palvelemaan seurojamme ja seurojen jäseniä parhaalla mahdollisella tavalla.

Huomaathan, että kunkin oikeuden käyttämiseksi Rekisterinpitäjän on tunnistettava sinut. Tunnistaminen tehdään aina Rekisterinpitäjän hyväksymiä tunnistusmenetelmiä käyttäen.

Käyttääksesi mitä tahansa näistä oikeuksista lähestythän sähköpostilla pajalahden veneilykoulun puheenjohtajaa.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Sähköinen ilmoittautumisrekisteri sijaitsee SiteGround palveluntarjoajan ylläpitämässä palvelussa, joka on käyttäjätunnuksin suojattu. Paven jäsenseurat ja palveluntarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Päivitetty 18.12.2021